PRODUKTI INFORMATIV

Në përgatitjen e produktit informativ, SHISH-i ka mbajtur parasysh si parametra kryesorë cilësinë, objektivitetin, vijueshmërinë dhe dobinë. Gjatë 2019-ës, ka vijuar me ritëm dinamik informimi i autoriteteve kryesore si President, Kryeministër, MEPJ, MPB e ministri të tjera. Është intensifikuar bashkëpunimi me institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si DPPSH, Prokurorinë e Përgjithshme dhe të Krimeve të Rënda, DPPP, etj. Po ashtu, edhe bashkëpunimi me SHIVH partnere. SHISH-i ka prodhuar për vitin 2019, 4087 informacione për klientët brenda dhe jashtë vendit.
Krahasuar me vitin 2018, ka 486 produkte informative më shumë, ose rreth 13% më shumë.

Produkti informativ i SHISH-it në 2019

Duke qenë se dukuritë dhe veprimtaria antiligjore, tashmë zhvillohen në rrafsh më të gjerë rajonal e ndërkombëtar, është shtuar dhe Produktit Informativ i destinuar për SHIHV, duke zënë peshën kryesore me 2366 informacione, ose 58% të informacionit, ndërsa ai për klientët brenda vendit është 1721 informacione, ose 42% të totalit.
Peshën kryesore në Produktin Informativ të destinuar për klientët brenda vendit e zë informimi në nivel qendror me 1090 informacione, i cili përbën 63% të totalit, ndërsa ndarjet në nivel vendor me 631 informacione, ose 37% të totalit.
Për klientët brenda vendit, produkti informativ i SHISH-it ka shërbyer për informimin e institucioneve të larta të shtetit, Presidentin e Republikës, me 248 informacione, kundrejt 243 në total gjatë vitit 2018; Kryeministrin e Shqipërisë, me 290 informacione kundrejt 278 informacione në total gjatë vitit 2018; Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme me 137 informacione, kundrejt 154 në 2018-ën, Ministrinë e Brendshme me 108 informacione, kundrejt 80 informacione në total në 2018. Gjithashtu, MM 15 informacione, MD 18 informacione, MIE 17 informacione, DATAK 28 informacione si dhe ministritë e tjera të linjës sipas specifikës.

Vijon trendi pozitiv i informimit për autoritetet e larta shtetërore dhe në nivel qendror të agjencive ligjzbatuese. Me klientët në fushën e hetimit dhe të zbatimit të ligjit, SHISH-i ka vijuar me kontribute në bashkëpunimin me Prokurorinë dhe Policinë e Shtetit, DPPPP si dhe institucionet e tjera. Produkti informativ për Prokurorinë është gjithsej 312 informacione, ku peshën kryesore e zë Prokuroria e Krimeve të Rënda (PKR) me 184 informacione, PP me 76 informacione, PRRGJ-të me 52 informacione, DPPSH me 431 informacione kundrejt 346 gjatë vitit 2018, DVP-të me 597 informacione, kundrejt 325 në vitin 2018, DPPPP me 50 informacione, si dhe institucione të tjera.

SHISH-I NË NISMA SOCIALE DHE HUMANITARE

Shërbimi Informativ i Shtetit është i angazhuar në nisma dhe veprimtari me karakter social e humanitar. SHISH-i nxit vullnetarizmin dhe veprimtaritë humanitare mes punonjësve të tij.
Gjatë vitit 2019, punonjësit e SHISH-it iu bashkuan nismës së Kryqit të Kuq Shqiptar për dhurimin vullnetar të gjakut. Nën asistencën e strukturave të Kryqit të Kuq, dhjetëra punonjës dhuruan gjak në ndihmë të lehtësimit të një shqetësimi mjaft serioz, siç është mungesa e gjakut të mjaftueshëm në spitalet tona, si dhe në shprehje të humanizmit dhe mbështetjes ndaj fëmijëve talasemikë. Të dhurosh gjak do të thotë të japësh shpresë, të shpëtosh jetë dhe punonjësit e SHISH-it janë të vetëdijshëm se, gjaku është jetik, nuk mjafton kurrë dhe kërkohet në çdo kohë për përdorim të menjëhershëm. Prej disa vitesh, punonjësit e SHISH-i në nisma sociale dhe humanitare Shërbimit konsiderohen dhurues të rregullt të gjakut dhe janë vlerësuar e përshëndetur edhe nga Kryqi i Kuq për mbështetjen që japin.
Dhurimi i gjakut nuk ishte i vetmi angazhim social i SHISH-it. Në fund të vitit, punonjësit e SHISH-it u angazhuan në një fushatë disaditore për mbledhjen dhe dhurimin e fondeve në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Në çdo njësi të Shërbimit, u grumbulluan fonde për t’u ardhur sadopak në ndihmë familjeve që humbën banesat apo u gjendën në kushte të vështira sociale-ekonomike pas fatkeqësisë natyrore. Shuma e mbledhur nga punonjësit e SHISH-it u depozitua pranë llogarisë së krijuar nga qeveria shqiptare për të mbështetur të prekurit nga tërmeti.