Ligje

 • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
 • Ligji nr.8391 datë 28.10.1998 Për Shërbimin Informativ të Shtetit (i azhurnuar)
 • Ligji nr.9357 datë 17.3.2005 Për statusin e punonjësit të SHISH (i azhurnuar)
 • Ligji nr.10/2023, Për informacionin e klasifikuar.
 • Ligji nr.9157, datë 4.12.2003 Për përgjimin e komunikimeve elektronike, i ndryshuar.
 • Ligj nr.10 142 datë 15.5.2009 Për Sigurimin Shoqëror Suplementar të Ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar.
 • Ligji nr.103, datë 31.7.2014 Për miratimin e Strategjisë së Sigurisë të Republikës së Shqipërisë.
 • VKM nr. 486, datë 14.7.2006 Për caktimin e datës së krijimit të Shërbimit Sekret të Shtetit Shqiptar.
 • VKM nr.263, datë 12.5.2001 Për miratimin e rregullores për klasifikimin e informacionit "sekret shtetëror".
 • VKM nr. 188, datë 4.3.2015 Për miratimin e rregullave për sigurimin e personelit.
 • VKM nr. 189, datë 4.3.2015 Për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-së, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.
 • VKM nr.81, datë 28.1.2008 Për përcaktimin e kritereve dhe të proçedurave për asgjësimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", i ndryshuar.
 • VKM nr.662, datë 15.11.2017 Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror".
 • VKM nr.542, datë 25.7.2019 Për miratimin e rregullores "Për sigurimin e informacionit të klasifikuar që trajtohet në sistemet e komunikimit dhe të informacionit (SKI)".
 • VKM nr.836, datë 14.10.2015 Për miratimin e rregullores "Për punën me informacionin e klasifikuar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian" 1.
 • VKM nr.1106, datë 24.12.2020 Për trajtimin financiar të mentorit në Shërbimin Informativ të Shtetit.
 • VKM nr.1113, datë 24.12.2020 Për masën dhe mënyrën e kompensimit të udhëtimit, të qerasë së banesës dhe rimbursimin e shpenzimeve të transferimit për punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit.
 • FORMULAR VETEDEKLARIMI PËR ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015

 • Udhëzim nr.26-66 datë 27.7.2021 Për përcaktimin e procedurës së pranimit dhe lirimit të punonjësit të SHISH