Mundësitë për karrierë

Ekipi ynë është burim thelbësor në realizimin e misionit tonë. Puna dhe rezultatet janë shumë të rëndësishme, prandaj ne jemi në kërkim të njerëzve të talentuar dhe me nivel arsimor të lartë, për të cilët ofrojmë karrierë të orientuar dhe afatgjatë.

Ndryshimet me hapa të mëdha në ambientin ku ne veprojmë, kërkojnë nga punonjësit tanë zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive dhe njohurive të tyre në fushat ku ata punojnë.

Gjatë gjithë ecurisë profesionale, ne mbështesim karrierën e punonjësve tanë nëpërmjet një sërë programesh zhvillimi dhe kualifikimesh të vazhdueshme, me metoda dhe teknologji bashkëkohore.

Punonjësve tanë u ofrohen vazhdimisht mundësi për kualifikime profesionale brenda dhe jashtë vendit, duke u hapur atyre perspektiva të reja.
         
Duke nxitur konkurrencën profesionale dhe punën në grup, ofrojmë mundësi për të patur më të mirët në të gjitha nivelet. Institucioni ynë ofron një gamë të gjerë rolesh, që nga ato që kërkojnë aftësi specifike deri në rolet mbështetëse.

Lidhje: Ligji nr. 9357, datë 17.3.2005, “Për statusin e punonjësit të Shërbimit Informativ të Shtetit”, i ndryshuar.